Projekt je založen na výstupech a zaměřuje se na produkci, sdílení a obohacování zdrojů (obecných i technických) k zachování neproduktivní zemědělské půdy.
Očekávají se dva typy výsledků:

Hmatatelné výsledky:

 • Jeden soubor nástrojů pro zachování neproduktivní zemědělské půdy, přizpůsobený zemědělcům, zemědělským technikům a dalším pracovníkům, který využije více než 1000 účastníků.
 • Vytváření společných projektů zemědělců, zemědělských pracovníků a ochránců přírody.
 • Zapojit více než 100 dobrovolníků z partnerských organizací do provádění některých akcí na zachování neproduktivní zemědělské půdy.

Nehmotné výsledky:

 • Koordinace a přenos znalostí a výměna zkušeností mezi partnerskými organizacemi.
 • Budování kapacit k naplnění hlavních cílů a zapojení dalších zúčastněných stran.
 • Podpora spolupráce a spolupráce mezi zúčastněnými stranami.
 • Posílení ochrany neproduktivní zemědělské půdy ze strany zemědělců účastnících se projektu.
 • Podpora správcovství půdy u zúčastněných stran.

Potenciální dlouhodobé přínosy jsou:

 • Zlepšit stav ochrany zemědělské půdy
 • Posílit uplatňování ochranných opatření vyplývajících ze zemědělských politik
 • Zvýšit sílu a dopad udržitelného zemědělství a environmentálních organizací a posílit jejich spolupráci

Použitá metodika bude založena na následujících přístupech:

 • Posouzení pedagogickými odborníky
 • Přizpůsobeno hlavním cílům
 • Podpora spolupráce mezi zúčastněnými stranami
 • Praktické a hmatatelné výsledky pro účastníky
 • Zaměřeno také na případnou žádoucí změnu názorů některých cílových skupin na ochranu přírody