Context:
Les terres de cultiu i les pastures ocupen gran part de la Unió Europea (40% de la superfície total de la UE-28). Les pràctiques agrícoles que es duen a terme en aquests espais influeixen fortament en la conservació de la biodiversitat, els serveis ecosistèmics, la mitigació del canvi climàtic, els fluxos de matèria i energia i la qualitat del sòl, l’aire i l’aigua. En conseqüència, l’agricultura té una funció clau per assolir els objectius de biodiversitat 2020 de la UE i altres objectius 2020.
S’han dut a terme grans esforços per optimitzar l’aplicació de fertilitzants i reduir l’ús de pesticides perillosos, però la conservació d’hàbitats semi-naturals en les finques agrícoles, tals com sèquies, tanques vives, boscos o basses, es segueix obviant, tot i estar inclosos en el “greening” de la PAC com una de les noves mesures a través de les EFAs (Ecological Focus Areas, en català, Àrees d’Interès Ecològic). En l’aplicació d’aquetes noves mesures, els agricultors i els tècnics agrícoles han optat molt majoritàriament (96,5% dels casos) per accions indirectes de conservació, tals com cultiu de lleguminoses, guarets o associacions de cultius. Les accions de conservació més directes i d’alt valor, com la conservació de marges, boscos o basses, només ha sigut aplicada pel 3,5% dels agricultors. Els informes recents suggereixen que un dels motius pels quals no s’han aplicat més les mesures de conservació directa és una manca de comprensió i/o coneixement sobre 1) els múltiples beneficis de la conservació dels hàbitats semi-naturals per l’agricultura i la seva productivitat i sostenibilitat a llarg termini: pol·linització, control de plagues, purificació i regulació de l’aigua, mitigació del canvi climàtic, protecció contra desastres naturals, etc. i 2) la gran importància que té conservar aquestes àrees per a la naturalesa, la societat i la salut humanes. La situació actual, combinada amb la falta d’èxit del “greening” de la PAC, amenaça amb aprofundir en la pèrdua de biodiversitat i els serveis ecosistèmics en la UE.

Objectiu general:
L’objectiu general d’aquest projecte és desenvolupar les capacitats dels agricultors i tècnics agrícoles (coneixement, eines pràctiques i know-how) en la conservació dels espais no productius de les finques agrícoles, amb la finalitat d’impulsar la implementació de les accions de conservació més directes i efectives.

Objectius específics:
– Elaborar un Toolkit (guia ràpida, kit d’eines) gratuït, obert, de qualitat i pràctic per desenvolupar les habilitats i empoderar els agricultors i els seus assessors i formadors (tècnics agrícoles i de conservació).
– Millorar la col·laboració entre els agricultors, els tècnics agrícoles i de conservació així com altres parts interessades en la preservació dels espais no productius de les finques agrícoles, per aconseguir fer aquest espais més resilients en termes generals.

Públic objectiu:
Els dos principals beneficiaris d’aquest projecte són els agricultors i tècnics agrícoles, però també els tècnics de conservació de la natura, el personal i voluntariat de les nostres organitzacions (veure organitzacions participants), organitzacions col·laboradores i autoritats locals i regionals. Els diferents participants s’involucraran en el projecte de formes diverses (utilitzant el Toolkit, realitzant voluntariats per millorar espais no productius de finques agrícoles, assistint a formacions presencials, etc).